Ľubica Lapinová a prípad „Forestportál“

Spájame statočných Zvolen — 11Kontrolórka Národného lesníckeho centra Ľubica Lapinová pracovala pre NLC, resp. jeho právneho predchodcu – štátnu organizáciu Lesoprojekt Zvolen spolu 32 rokov. Z toho 25 rokov na úseku vnútornej kontroly. V rámci svojej práce vykonávala hlavne ekonomickú kontrolu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností a prácu koordinátorky prevencie kriminality. Po celý čas nebola na jej prácu žiadna sťažnosť. Naopak, za výkon svojej práce bola nadriadenými viackrát odmenená.

Webstránka za 700 000 €

„Tŕňom v oku“ začala byť až v roku 2008, keď jej bol schválený plán kontroly zameraný i na finančnú kontrolu. Vtedy zistila rozdiely pri nákupoch a pracovných cestách zamestnancov a trvala na svojich podložených zisteniach aj na ich náprave. Postupne sa tak stávala nepohodlnou. Zlomovým bodom jej pôsobenia v NLC boli ale odhalenia v súvislosti s kauzou, ktorá sa neskôr dostala do pozornosti pod názvom „Kauza Forestportál“. Išlo o zmluvu uzatvorenú v celkovej sume 772 386 € bez DPH medzi NLC a firmou ICZ Slovakia, a. s. Trenčín na realizáciu diela „Zefektívnenie sprostredkovania expertných informácií subjektom lesného hospodárstva – APV“ (vrátane vytvorenia „nového Forestportálu“). Výsledkom práce za túto neuveriteľnú sumu je na 21. storočie objektívne podpriemerná webová stránka. Jej obsah bol navyše skopírovaný z pôvodnej stránky forestportál.sk. Práca za ktorú si dnes aj špičkové IT firmy pýtajú do 1000 €.

Ing. Igor Morong, nový generálny riaditeľ NLC po svojom nástupe do funkcie v roku 2010 nepodpísal faktúru pre ICZ Slovakia a 15. októbra 2010 nariadil vnútornú kontrolu celého prípadu. Pani Lapinová zistila mnohé nezrovnalosti v priebehu verejného obstarávania a vyvodila zrejmý záver, že neprebehlo v súlade so zákonom. Okrem tohto prípadu zistila pri vnútorných kontrolách v rokoch 2010-2011 aj ďalšie problémy – nehospodárne využívanie, resp. zneužívanie verejných zdrojov v oblasti nákupov, služobných ciest, prebudovávania nehnuteľností a i.

Milan Lalkovič

Koncom marca 2011 nastala ďalšia výmena generálneho riaditeľa. Ing. Morong už nestihol doriešiť kontrolnú akciu, ktorá tak ostala otvorená. Koncom apríla 2011 minister Zsolt Simon vymenoval za generálneho riaditeľa Ing. Milana Lalkoviča. V dňoch, ktoré nasledovali Ing. Lalkovič požiadal p. Lapinovú o prepracovanie jej správy, čo ona odmietla. Upravila len formálne nedostatky, avšak trvala na porušení zákona. Výsledky tejto kontroly v roku 2011 riešil Ing. Lalkovič len ako porušenie pracovnej disciplíny. Všetci členovia výberovej komisie dostali formálne pokarhanie kvôli procesným pochybeniam vo verejnom obstarávaní. Predtým ich však Ing. Lalkovič preradil z iných odborov ekonomického úseku na úsek generálneho riaditeľa (t. j. priamo pod svoje riadenie) a urobil ich vedúcimi zamestnancami.

Dňa 31. 1. 2012 pani Lapinová dostala výpoveď. NLC tak ostalo úplne bez útvaru kontroly, čo je porušením súčasných právnych predpisov. Navyše, p. Lapinová vykonávala v čase výpovede aj funkciu členky závodného výboru odborovej organizácie OZ DLV. Z toho dôvodu bola v ochrannom režime podľa § 240 ods. 8 Zákonníka práce. Závodný výbor vo svojom stanovisku uvádza, že jej  výpoveď je bezdôvodná. Vedenie NLC uvedené záporné stanovisko ZV ignorovalo, čím opäť porušilo ustanovenie zákona – o zákaze výpovede členovi odborového orgánu bez predchádzajúceho súhlasu zástupcu zamestnancov.

Márny boj za spravodlivosť

Činnosť vyššieho manažmentu Národného lesníckeho centra je  dlhodobo netransparentná, resp. jeho rozhodnutia boli zvláštne a ťažko zdôvodniteľné, čo neskôr potvrdila Správa z vládneho auditu vykonaného Správou finančnej kontroly Zvolen v dňoch 5. 10. – 21. 12. 2012. Prípad tzv. „nového Forestportálu“ a s ním súvisiaceho verejného obstarávania, v ktorej kontrolórka NLC p. Ľubica Lapinová požiadala o podporu poslancov NR SR p. Jána Mičovského a p. Mikuláša Hubu, bol len tým najpálčivejším.. Takýchto netransparentných a nehospodárnych prípadov rozhodovania v NLC však bolo a je viac, vrátane tých, pri kontrole ktorých p. Lapinová poukázala na nezrovnalosti.

Podľa p. Lapinovej je organizačná zmena v NLC iba formálnym dôvodom jej výpovede a v skutočnosti šlo o reakciu na zistenia kontrol, ktoré vykonala a ktorých dôsledné doriešenie sa snažila dosiahnuť. V snahe domôcť sa spravodlivosti postupne využila viaceré možnosti – obrátila sa s podnetmi na Najvyšší kontrolný úrad, na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (opakovane v roku 2012 – 23. 2., 16. 4., 18. 6. a 25. 11.) a ďalšie orgány (Úrad vlády), vrátane poslancov NR SR Jána Mičovského a Mikuláša Hubu.

Ľubica Lapinová dnes

Pani Lapinová je od svojej výpovede a napriek svojim snahám nájsť si prácu neustále nezamestnaná a poberá sociálnu podporu. V súčasnosti využila na svoju obranu aj súdnu cestu: s pomocou OZ Via Iuris podala koncom mája 2013 žalobu na zamestnávateľa a žiada súd o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru.  Dodnes zároveň čelí zdravotným problémom a stará sa o svoju chorú matku.

K vyriešeniu kauzy sa dodnes nepristúpilo  a súčasný stav webového portálu môžete zhodnotiť sami na http://www.forestportal.sk/